Home

Da Brodskij alla pioggia e al garage… vi invitiamo nel mondo simbolico dell’autrice slovena Miriam Drev. / Od Brodskega do dežja in garaže … vabimo vas v simbolični svet Miriam Drev.

 

DVOGLASJE Z JOSIFOM (BRODSKIM)

 

Greš pred mano po beneški ulici, zaviješ za vogal,

primikajoč se nekemu dogodku;

megla s severa potuje po kotlinskem dnu

in se zapre nad mestom.

Zaplahuta rob plašča gorčične barve,

ki ga nisi nosil nikjer drugje.

 

Se mi samo dozdeva,

da ta hip resničnosti beži pred mano

z najdrobnejšim optičnim zamikom?

 

Zajel si vse strani neba s kretnjo enega življenja;

v letu tvojega odhoda sem se preselila.

Nekoč sem napisala: Čas nekaj hoče od nas,

in ti: Vsaka pesem je preurejen čas.

Začuda domač; prepoznaven,

čeprav nikoli spoznan. Bližina v trezni zaznavi,

podobno trezen met kamna v tolmun,

ranljivost, ki jo povzročijo pogosta slovesa.

 

Izgnani pesnik

si presegel čas, prekoračil prostore.

Jedro se v vsakem ponovi posamič.

Napisal si: Ko začneš upoštevati okoliščine,

je že prepozno govoriti o vrlini,

in jaz: domislice, ki so naprodaj kriče,

so šepava resnica.

 

Eksil. Roke ti ponujajo odejo iz kašmirja.

Ali volk, ki mu v očeh ponikajo pokrajine brez mej,

odejo prepozna za svojo?

A vendar: tista doba je bila dobra s tabo.

 

Vlak, vagon za vagonom, razmetan po polju;

zvoki z barja me stresejo iz sna,

pregnetejo z nevidnim pritiskom.

 

Mitološka neskončnost Benetk

v zameno za brezmejne nevske horizonte.

Gondole, v katere ne vstopiš. Zlovešči glasovi

nizko ležečih oblakov,

glasba potihne.

Voda se zliva po tlaku.

Ulice so prazne, na trgovinah, v barih, restavracijah, gostilnah

napis: Zaprto.

 

Nihče od nas ni pripravljen.

 

Živ v besedah,

z okusom po besedi v ustih, včeraj po mentolu

in cigaretah, danes po strohnelem listju.

Hitreje kot so stvari prihajale,

so šle; prav tako ljudje.

Besede, ki že dolgo odmevajo v meni,

imajo odtenke neke tvoje zgodbe,

še preden jo preberem,

in njihov ritem.

 

Razumevanje pride z zamudo in po kapljah.

Izdalo te je srce.

Kaj bo, zamudnico, izdalo mene?

 

 

 A DUE VOCI CON IOSIF (BRODSKIJ)

 

Cammini davanti a me in una calle veneziana, svolti dietro all’angolo,

avvicinandoti a un evento;

dal nord, la nebbia viaggia sul fondo della conca

e si chiude sopra la città.

Sventola l’orlo del cappotto color mostarda

che non avevi portato da nessun’altra parte.

 

Mi pare, forse, solo

che quest’attimo di realtà fugga davanti a me

con il minimo ritardo visivo?

 

Hai abbracciato tutti i punti cardinali con il gesto di una vita;

nell’anno della tua partenza mi sono trasferita.

Una volta ho scritto: Il tempo vuole qualcosa da noi,

e tu: Ogni poesia è il tempo riordinato.

Stranamente familiare; riconoscibile

anche se mai conosciuto. La vicinanza in una sobria percezione,

un lancio similmente sobrio di una pietra nel gorgo,

la vulnerabilità provocata da frequenti addii.

 

Poeta espulso

hai superato il tempo, oltrepassato gli spazi.

Il nucleo, in ognuno di essi, si ripete singolarmente.

Hai scritto: Quando inizi a prendere in considerazione

le circostanze,

è troppo tardi per parlare di virtù,

mentre io: le idee che si vendono gridando

sono una verità zoppicante.

 

L’esilio. Le mani ti offrono la coperta di cachemire.

Il lupo, negli occhi del quale sprofondano paesaggi senza frontiere,

riconosce che la coperta è sua?

Ma comunque: quell’epoca era così buona con te.

 

Il treno, vagone dopo vagone, disperso sul campo;

i rumori della palude mi scuotono dal sonno,

m’impastano con una pressione invisibile.

 

L’infinità mitologica di Venezia

in cambio degli orizzonti della Neva.

Le gondole, nelle quali non t’imbarchi. Le voci sinistre

di nuvole sdraiate in basso,

la musica si spegne.

L’acqua si riversa sul lastricato.

Le vie sono vuote; sui negozi, sui bar, sui ristoranti, sulle osterie

la scritta: Chiuso.

 

Nessuno di noi è pronto.

 

Vivente nelle parole,

con il sapore di parola in bocca, ieri di mentolo

e di sigarette, oggi di foglie putride.

Più velocemente di quanto le cose venivano

se ne sono andate; come anche gli uomini.

Le parole che da tanto echeggiano dentro di me

hanno le sfumature di un tuo racconto

prima che io lo legga

e un proprio ritmo.

 

La comprensione arriva in ritardo e a gocce.

Ti ha tradito il cuore.

Da che cosa sarò tradita io, ritardataria?

 


KO DEŽUJE, LIJE

 

Nisem več ista,

tista jaz,

nič več na suhem,

kajti ko dežuje, lije,

 

odplakuje

markacije in kažipote,

voda kar na lepem

odnese cel kos hriba.

Zakaj se zdi,

da se v curkih svilnato

razpuščajo robate

ličinke

nekih starih misli?

 

Levi se noč,

v duhu vznikne droben

Tihi ocean,

 

in za deževno zaveso

– ko se bo odstrla –

bom stopila

kdo ve kam.

 

 

QUANDO PIOVE, LO FA A DIROTTO

 

Non sono più la stessa,

quella me,

non più all’asciutto,

perché quando piove, lo fa a dirotto,

 

trascina con sé

segnavia e indicazioni,

l’acqua all’improvviso

si prende un intero pezzo di collina.

Perché sembra

che nei fili d’acqua

si sciolgano, a mo’ di seta, ruvide

larve

di certi vecchi pensieri?

 

La notte muta la pelle,

nello spirito sgorga un minuscolo

Oceano Pacifico

 

e dietro la cortina di pioggia

– quando si aprirà –

metterò il piede

chissà dove.


 

V GARAŽI

 

I.

Rasla sem v garaži,

v nedatiranih obdobjih, ko čakaš

med sunki rasti in zastoji,

še brez samoprevar,

zato pa s svileno vrečo sanjarij.

 

Namesto tapiserije sta bila na stenah

pod golo brlivko dva bleščeče gladka

plakata, polna sugestij; na obeh,

v dveh različnih legah, ford anglia,

en moder, en rumen, maski upognjeni

v nasmehu, razvajenem, bežno nejevoljnem;

na obeh moški in ženska

naših, torej tudi mojih zahodnjaških sanj.

 

Na prvem oba v zanosu iskrive romance:

ona prihaja po mivkasti poti v rumeni obleki,

ozkega pasu, z volani tik pod koleni,

on, željan in belo nasmejan, ji pridržuje

odprta vrata nebeške limuzine.

Na drugi sliki, bliže garažnemu izhodu,

sta srečen par;

moški z dlanjo objema volan, pri angleškem modelu

na desni, ženska, pokrita s spogledljivo ruto

kot Brižitka, se nagne skoz okno,

pogladi ubežen koder,

mi pomaha,

– in že gresta.

 

Na obeh plakatih piše: A bold new car

for a bold new generation,

»drzen nov avto za naš drzni rod,« v povzetku

mame in očeta.

 

Garažna vrata se odškrnejo;

očarana sedim ob steni na zložljivem taborniškem stolu,

hupa zapiska – vidim ju v profil –

in že sta samo lisa,

namenjena v naravo, nekam daleč

v svet odraslih, na obisk.

Takrat, nato pa znova, zapustita

negibno sedanjost, mene.

 

Čez čas se spet zdani.

 

 

II.

Neprestano hodim dol v garažo,

tapecirano s plakati,

pogledovat konturo male

plitve grobnice, izdolbene

sredi pravokotnega prostora,

skrite, kot da tam ni nič,

kadar oče po klančini

zapelje noter rdeči avto.

 

On misli, da ve vse;

trdi, da je tisto vdolbina,

kamor se s ključi in drugim orodjem

splaziš udobno pregledovat podvozje.

 

Ne silim vanj s podatkom,

da se od tam lahko spustiš

še dosti niže.

 

Garaža, prostor med pritličjem in podzemljem,

kamor hodim presejavat čustva,

kaj zlomljenega odložim,

kaj drugega zakopljem.

 

Jamo po vsej širini pokrivajo debele deske;

množice stvari, ki jih shranjujem spodaj,

se skoraj ne opazi.

 

III.

Garaža: podtalna, prevratna,

v podvojeni vlogi,

varljiva.

Od dnevne hiše ločen svet

s samosvojo, vmesno esenco.

 

Postavim progast taborniški stol,

vzamem prožno vrvico iz žepa

in z vajenimi gibi prstov,

s konico jezika med usti,

na ravno pravi razdalji med dlanmi

v majhnem merilu spletam zibko, vodo, krsto, skledo

in najtežji lik, ki se mu reče

odskočna mreža.

 

Bivanje, ki se, amorfno,

šele uteleša,

postaja zame v tem prikletju

po koščkih vidno.

 

 

NEL GARAGE

 

I.

Sono cresciuta in un garage,

in epoche prive di date, quando aspetti

tra salti di crescita e momenti fermi,

ancora senza autoinganni,

ma con un sacco di seta pieno di sogni.

 

Invece degli arazzi sulle pareti c’erano,

sotto una fioca lampada, due cartelloni

lucentemente lisci, pieni di suggestioni; su entrambi,

in posizioni diverse, due Ford Anglia,

una blu, l’altra gialla e le maschere – inclinate

nel sorriso viziato, fugacemente scontento –

dell’uomo e della donna

dei nostri, cioè anche dei miei, sogni occidentali.

 

Sul primo tutt’e due nello slancio di una storia d’amore scintillante:

lei arriva su un sentiero di sabbia, in un vestito giallo,

vita stretta e volantini appena sotto le ginocchia,

lui, desideroso e con un sorriso bianco, le tiene

aperto lo sportello della celeste limousine.

Sulla seconda immagine, piú vicina all’uscita del garage,

i due formano invece una coppia felice;

l’uomo con la mano abbraccia il volante, posto dalla parte destra

nel modello inglese, la donna coperta con un foulard civettuolo

come Brigitte, si sporge dal finestrino,

accarezza una ciocca fuggiasca,

mi saluta con la mano,

 – ed eccoli partiti.

 

Su ambedue i cartelli c’è scritto: A bold new car

for a bold new generation,

«una macchina audace per la nostra audace generazione» nel riassunto

Di mia madre e di mio padre.

 

La porta del garage si schiude;

incantata sto su un seggiolino pieghevole da scout, accanto a una parete,

il clacson suona – vedo i due di profilo –

e ecco che la coppia è divenuta solo una macchia,

diretta verso la natura, da qualche parte lontano

nel mondo degli adulti, a rendere una visita.

Allora, e poi di nuovo, lasciano

il presente immobile, lasciano me.

 

Fra un po’ si fa giorno di nuovo.

 

 

II.

Continuo a scendere nel garage,

tappezzato con cartelloni,

a guardare i contorni di una piccola

bassa tomba, scavata

in mezzo a uno spazio rettangolare,

nascosta come se non ci fosse niente,

quando mio padre in fondo alla discesa

fa entrare la macchina rossa.

 

Lui pensa di sapere tutto;

sostiene che quella sia una buca

dove, con chiavi inglesi e altri arnesi,

strisci a controllare comodamente il telaio.

 

Non lo infastidisco con il dato

che da lì si può scendere

molto più in basso.

 

Il garage: lo spazio tra il pianoterra e il sotterraneo

in cui vado a setacciare le emozioni;

ci depongo qualcosa di rotto;

ci seppellisco qualcos’altro.

 

Per lungo, la grotta è ricoperta di spesse tavole di legno;

la moltitudine di cose che conservo là sotto

praticamente non si nota. 

 

 

III.

Il garage: sotterraneo, sovversivo,

in un duplice ruolo,

ingannevole.

Un mondo separato dalla casa diurna

grazie a un’essenza specifica, intermedia.

 

Poggio il seggiolino da scout a strisce;

dalla tasca estraggo uno spago elastico

e con movimenti avvezzi delle dita,

con la punta della lingua

in una distanza giusta tra le mani

ci tesso, in scala ridotta, una culla, l’acqua, una bara, una scodella

e la figura più difficile, detta

la rete di rimbalzo.

 

L’esistenza, che in modo amorfo

deve ancora prendere corpo,

sta diventando per me in questo seminterrato

visibile pezzo per pezzo.

 

 

 

Iz zbirke Sredi kuhinje bi rasla češnja (2012) / Dalla raccolta Sredi kuhinje bi rasla češnja (2012)

 

Annunci

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.