Home

Intervju z Valeriem Magrellijem, ki smo ga že gostili na blogu, o tišini, pesniški hiperprodukciji in festivalu Vilenica.  / Intervista a Valerio Magrelli, già ospite del nostro blog, sul silenzio, sull’iperproduzione poetica e sul Festival di Vilenica.

Magrelli2

V hrupu današnjega časa se zdite eden redkih avtorjev, ki kličejo tišino: »Da govorim, najrajši izhajam iz molka«; »Delo, prignano na rob dneva / počasi polzi v tišino«; »Hrup, utihni!« (naslov ene izmed pesmi iz knjižice  letošnjega vileniškega festivala). Je tišina za vas razkošje, je aristokratska? Je v nasprotju z blebetanjem, retoričnostjo, nasiljem?  

Problem hrupa (ali glasbe, ki nam je v vsakdanjem življenju nenehno vsiljena) zadeva civilizacijo in etiko. Pasji lajež, pesem, navita na ves glas, ali otroški jok pomenijo v vsakem mestu zmeraj in kakorkoli že nedopustno nasilje. Seveda je to v družbi, ki izgublja spoštovanje drugega, nekaj povsem običajnega. Logično je torej, da je tišina postala luksuzna dobrina, ki jo je že mogoče primerjati s kakšnim zelo dragim avtom. V resnici pa bi se morali zavedati, da gre za temeljno pravico. Sam imam zelo rad oglašanje živali, glasbo in otroški živžav, nočem pa biti prisiljen, da bi moral te izraze trpeti kot zapornik, obsojen na mučenje – in prav tako pazim, da jih sam ne bi prizadejal drugim. Zato bi rad sklenil s citatom, ki je zame postal prava hvalnica človeškemu spoštovanju. Napisal jo je mož, ki je v 18. stoletju postavil svobodo bližnjega na prvo mesto človeške lestvice in je bil idealen Sokratov naslednik in dejanski Gandijev predhodnik. V tale rek bi jo lahko strnili: »Stori drugim tisto, kar bi rad, da jim je storjeno«. Ime mu je bilo Immanuel Kant in svoje stremljenje k civiliziranemu življenju je prignal celo tako daleč, da je obsodil umetnosti dúha in sluha, ki naj bi bile krive, ker se vsiljujejo drugim ljudem brez njihovega pristanka.

Preberimo si odlomek, ki bi se ga morali naučiti v vseh italijanskih šolah: »Razen tega je z glasbo povezano določeno pomanjkanje olike, ki se kaže v tem, da, predvsem zaradi narave svojih instrumentov, širi svoj vpliv dlje kakor to zahtevajo (na sosedstvo), tako da se tako rekoč vsiljuje, da torej krni svobodo drugih, ki so zunaj glasbene družbe. […]  S tem je skorajda tako kakor z naslajanjem z vonjem, ki se širi daleč naokoli. Kdor potegne iz žepa svoj nadišavljeni robček, proti njihovi volji pogubi vse, ki ga obdajajo ali so poleg njega […]«[i]

Vaše pesmi, ki smo jih pred časom objavili na našem blogu, so nekakšne metapesmi: govorijo o pisavi, o procesu pisanja, ki je, če prav razumemo, za vas tenkočuten postopek, dejanje globoke refleksije. Kaj menite o današnji pesniški hiperprodukciji, ko se ima skoraj vsakdo za pesnika in si jemlje pravico, da pusti svoj prstni odtis, ne glede na to, kako grd je ta (če parafraziramo dobitnico letošnjega vileniškega festivala Dubravko Ugrešić)? Oziroma, če to povemo z besedami Gesualda Bufalina: »Vsi ljudje so pesniki. Tudi pesniki.«

Mislim, da gre za zelo staro vprašanje, ki se je celo rodilo obenem s književnostjo. Dovolj je, če pomislimo na rimski svet in na to, kaj je zapisal Horacij, ki so ga preganjali obupni pesniki: »Pazi se, prihaja …«. Skratka, nič novega. Edina prava razlika se je zgodila zaradi spleta, ki je omogočil nediferencirano in prav zato v bistvu nepotrebno objavljanje. Slabe pesnike je treba vzeti za neizogibno zlo, nekaj takega kot »stransko škodo« pri umetniškem izvajanju. Slabi pesniki so kot toča, muhe, dolgčas in zobobol: zmeraj so bili in zmeraj bojo. To je na primer razbrati iz Horacijevega Pisma Pizonom: »Vsakomur, kogar trpinčijo garje, ‘kraljevska bolezen’, / verska obsedenost, jezna Diana, se zdravi umika, / ravno tako pa v strahu beži pred brezumnim poetom […] / Kot medved, če zlomi / s silnim zamahom rešetko, ki brani iz kletke v svobodo / neprebavljiv recitator preganja neuke in uke. / Kogar ujame, mu ni več rešitve; ubija ga z branjem, / kakor se v kožo vsesa in dosita naloka pijavka.«[ii] Ni kaj dodati!

V začetku septembra ste bili gost mednarodnega festivala Vilenica. Kakšne vtise ste odnesli?

Čeprav nisem mogel ostati dlje časa, kot sem želel, je vileniški festival name naredil odličen vtis. Po zaslugi gostoljubnih in prijaznih organizatorjev, pomembnih in simpatičnih avtorjev (z nekaterimi sem še zdaj v stiku) in lepih krajev je to srečanje izredno uspelo in je priložnost, da se bolje seznanimo s slovensko kulturo.


Magrelli1

Nel chiasso di quest’epoca lei sembra uno dei rari autori che invoca il silenzio: “Preferisco venire dal silenzio per parlare” ; “L’opera sospinta al margine del giorno scivola lenta nel silenzio” ; ”Rumore, fa’ silenzio!” (il titolo di una delle poesie uscite anche nel libretto del Festival Internazionale di Vilenica di quest’anno). Il silenzio per Lei è lusso, è aristocratico? Contrasta con vaniloquio, retorica, violenza?  

Il problema del rumore (o della musica continuamente imposta nella vita quotidiana) riguarda la civiltà e l’etica. In una qualsiasi città, l’abbaiare di un cane, una canzone ad alto volume o il pianto di un bambino costituiscono sempre e comunque una sopraffazione intollerabile. Certo, per una società che tende a ignorare  il rispetto dell’altro, tutto questo apparirà normale. Logico dunque che il silenzio sia diventato un bene di lusso, ormai paragonabile a un’auto costosissima. Bisognerebbe invece ricordare che si tratta di un diritto elementare. Io amo i versi degli animali, la musica e le grida dei bambini, ma non voglio essere costretto a subire queste manifestazioni come un prigioniero sottoposto alla tortura, così come evito di infliggerle agli altri. Perciò vorrei terminare con una citazione che per me è diventata un autentico inno al rispetto umano. Lo scrisse un uomo che, nel Settecento, mise la libertà del prossimo al primo posto nella scala umana, ideale continuatore di Socrate, effettivo precursore di Gandhi. Potremmo riassumerla in questo motto: “Fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a loro”. Si chiamava Immanuel Kant, e nella sua premura verso il vivere civile, giunse addirittura a condannare le arti dell’olfatto e dell’udito, colpevoli di imporre la loro presenza a soggetti non consenzienti.

Leggiamo questo passo, che andrebbe fatto imparare a memoria in tutte le scuole italiane: “Alla musica è propria quasi una mancanza di urbanità a causa della proprietà che hanno i suoi   strumenti di estendere la loro azione sul vicinato, per cui essa si insinua e va a turbare la libertà di quelli che non partecipano all’intrattenimento […] E’ pressappoco come del piacere che dà un odore che si spande lontano. Colui che tira fuori dalla tasca il suo fazzoletto profumato, tratta quelli che gli sono intorno contro la loro volontà”.

Le poesie che abbiamo pubblicato tempo fa sul nostro blog sono una specie di metapoesie: parlano della scrittura, dell’operazione dello scrivere che, per come lo recepiamo noi, per Lei è un processo raffinato e di profonda riflessione. Cosa pensa dell’iperproduttività poetica di oggigiorno, quando tutti si credono poeti arrogandosi il diritto di lasciare la propria impronta digitale, per brutta che sia (parafrasando la vincitrice del Festival di Vilenica Dubravka Ugrešić) ovvero, dicendola con Gesualdo Bufalino: “Tutti gli uomini sono poeti. Anche i poeti.”?

Credo che sia una questione antichissima, addirittura nata con la letteratura. Basti pensare al mondo latino e a cosa scrive Orazio, tormentato da pessimi poeti: “Bada che arriva…”. Niente di nuovo, insomma. L’unica vera differenza riguarda l’avvento della rete, che ha reso possibile la pratica di una pubblicazione indifferenziata – e proprio perciò sostanzialmente inutile. I cattivi poeti vanno visti come un male inevitabile, qualcosa come i “danni collaterali” provocati dall’esercizio dell’arte. I cattivi poeti sono come la grandine, le mosche, la noia e il mal di denti: ci sono sempre stati, e sempre ci saranno. Lo si vede ad esempio nella Epistola ai Pisoni di Orazio: “I saggi evitano e temono il contagio / del poeta pazzo, come quello di un uomo / affetto dalla scabbia, / dall’itterizia, dal furore religioso / o dall’ira di Diana […] / e come un orso che sia riuscito / a rompere le sbarre della gabbia, / declamando spietatamente / mette in fuga dotti e ignoranti. / Se poi ghermisce qualcuno, lo blocca / e leggendo lo uccide, / come una sanguisuga che non allenta la presa, / finché non si gonfia di sangue”. Più chiaro di così!

All’inizio di settembre è stato ospite del Festival internazionale di Vilenica. Che impressione ne ha avuto?

Anche se non sono potuto restare più a lungo come avrei desiderato, il Festival di Vilenica mi ha fatto un’ottima impressione. L’accoglienza e la gentilezza degli organizzatori, il valore e la simpatia degli scrittori invitati (con diversi dei quali sono rimasto in rapporto), la bellezza dei luoghi, rendono questo incontro estremamente riuscito e rappresentano una splendida occasione per conoscere meglio la cultura slovena.

 

vilenica_1810

Ferdinand Runk: Jama / Grotta di Vilenica (1810)

[i] Kritika razsodne moči, prevedel Rado Riha.

[ii] Umetnost pesništva, prevedla Nada Grošelj.


Naslovna slika: Giacomo Di Chirico, Kvint Horacij Flak / Immagine di “copertina”: Giacomo Di Chirico, Quinto Orazio Flacco.

 

Annunci

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.