Home

All’Istituto italiano di cultura di Lubiana è stata presentata Storia e Antologia della letteratura italiana di Capodistria, Isola e Pirano. / Na italijanskem inštitutu v Ljubljani so predstavili Zgodovino in Antologijo italijanske književnosti Kopra, Izole in Pirana.

DSCF2746Il volume, uscito già nel 2014, è stato pubblicato dall’Unione Italiana nell’ambito del progetto strategico, finanziato con i fondi europei, Jezik-Lingua. La curatrice Nives Zudič Antonič, docente e direttrice del dipartimento di Italianistica dell’Università del Litorale, vi ha incluso opere a partire dal Duecento, inziando con il frate francescano beato Monaldo e testi ancora molto latinizzanti, passando poi per l’Umanesimo con Pierpaolo Vergerio il Vecchio (d’altronde autore menzionato anche nelle antologie italiane) e per il Seicento con Pierpaolo Vergerio il Giovane come suo massimo rappresentante; il periodo dell’Illuminismo è illustrato, per es., con Gian Rinaldo Carli e l’Ottocento, tra gli altri, con il poeta romantico Pasquale Besenghi degli Ughi; il Novecento ha dato poeti dialettali quali Tino Gavardo, scrittori come Pier Antonio Quarantotti Gambini, intellettuali quali Francesco Semi, Diego De Castro e Bruno Maier (famoso studioso, autore anche lui stesso di studi ed antologie sulla letteratura in Istria). Piú o meno fin qui la letteratura dell’Istria è considerata parte integrante della letteratura italiana, ma dopo si comincia a parlare della letteratura dei “rimasti in Iugoslavia” che è specifica anche per il suo contatto con quella slovena e croata. L’epoca post-Esodo ha visto spuntare alcuni nomi, conosciuti però forse piú all’interno della comunità nazionale italiana che fuori da tale ambito.

Durante la presentazione lubianese del 18 maggio 2016, la Prof.ssa Zudič Antonič ha menzionato che i testi di ben venti personaggi inclusi nel volume non si trovano liberamente in biblioteca. Ogni autore viene introdotto da una presentazione; per merito dello storico Kristjan Knez ci sono anche le schede che collocano i loro testi di prosa, poesia e teatro in un ambito storico, e con ciò le opere vengono inserite non solo nel contesto della letteratura italiana ma anche in quello della letteratura europea. I testi del volume non sono solo letterari ma ci figurano anche altri generi, come saggi e trattati quali quelli di Giuseppe Tartini o Santorio Santorio.

La parte italiana dell’Antologia conta oltre 500 pagine e non solo ricorda – per la sua ricercata veste grafica, ricca di foto di palazzi, documenti, copertine, opere d’arte ecc., merito di David Francesconi – i manuali scolastici di letteratura, ma è anche accompagnata da un fascicolo con unità didattiche per i docenti italiani, benché sia interessante anche per altri tipi di lettori. E non è tutto: quel che rende l’edizione ancora piú eccezionale è il fatto che esce in due volumi, uno italiano e uno in traduzione slovena (piú di 300 pagine) di Gašper Malej, Vid Jeranko, Nataša Varušak, Jadranka Cergol e Ana Premk.

Storia e Antologia della letteratura italiana di Capodistria, Isola e Pirano è importante anche per la sua idea d’inteculturalità e testimonia la grande vivacità della letteratura italiana ai suoi margini territoriali.DSCF2755

I volumi si trovano anche online (http://www.jezik-lingua.eu/code/14185/Pubblicazioni-antologiche).


Knjigo, ki je sicer izšla že leta 2014, je izdala Italijanska unija v okviru strateškega projekta s podporo evropskih skladov Jezik-Lingua. Urednica Nives Zudič Antonič, profesorica in predstojnica oddelka za italijanistiko Univerze na Primorskem, je vanjo vključila dela od 13. stoletja naprej, začenši s frančiškanom Monaldom Koprskim in z besedili v še vulgarnem jeziku, prek humanizma s Petrom Pavlom Vergerijem starejšim (avtorjem, ki nastopa tudi v italijanskih antologijah) in 17. stoletja s Petrom Pavlom Vergerijem mlajšim, takratnim največjim predstavnikom; razsvetljenstvo je npr. ponazorjeno z Gianom Rinaldom Carlijem, 19. stoletje pa med drugimi z romantičnim pesnikom Pasqualejem Besenghijem degli Ughi; 20. stoletje je dalo narečne pesnike, kot je Tino Gavardo, pisatelje, kot je Pier Antonio Quarantotti Gambini, ali izobražence, na primer Francesca Semija, Diega De Castro in Bruna Maierja (slovitega strokovnjaka, ki je tudi sam avtor študij in antologij o istrski književnosti). Približno do takrat se je štelo, da je literatura v Istri del italijanske književnosti, po tem pa se je o njej začelo govoriti kot o književnosti »tistih, ki so ostali v Jugoslaviji«, specifične tudi zaradi stikov s slovensko in hrvaško. V obdobju po eksodusu so se rodila nova imena, ki pa so morda bolj znana znotraj italijanske narodne skupnosti kakor zunaj njenega okvira.  

Na ljubljanski predstavitvi 18. maja 2016 je prof. Zudič Antonič omenila, da besedil kar dvajsetih avtorjev  iz Antologije ni najti v prosti knjižnični izposoji. Vsakega predstavljenega avtorja osvetljuje tudi uvod; po zaslugi zgodovinarja Kristjana Kneza je Antologija opremljena z opisi, ki umeščajo njihova prozna, pesniška ali dramska besedila v zgodovinski okvir; tako so dela postavljena ne samo v kontekst italijanske, ampak tudi evropske literature. Besedila v Antologiji pa niso le literarna, temveč tudi polliterarna, na primer eseji ali razprave, kot sta jih pisala Giuseppe Tartini ali Santorio Santorio. 

Antologija v italijanski verziji obsega več kot petsto strani in – po skrbni grafični opremi, bogati s fotografijami palač, dokumentov, naslovnic, umetniških del ipd., kar je zasluga Davida Francesconija – ne le spominja na šolske učbenike književnosti, ampak je tudi izšla skupaj z zvezkom didaktičnih enot za italijanske učitelje, čeprav bo zanimiva tudi za druge bralce. To pa še ni vse: kar dela to izdajo še bolj posebno, je dejstvo, da jo imam v dveh knjigah: ena je italijanska in druga slovenska (na več kot tristo straneh) v prevodu Gašperja Maleja, Vida Jeranka, Nataše Varušak, Jadranke Cergol in Ane Premk. DSCF2757

Zgodovina in Antologija italijanske književnosti Kopra, Izole in Pirana je pomembna tudi zaradi svoje medkulturnosti in priča o veliki živahnosti italijanske literature na njenem ozemeljskem obrobju.

Izdaja je dosegljiva tudi na spletu (http://www.jezik-lingua.eu/code/14185/Pubblicazioni-antologiche).

Annunci

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.