Home

Na Italijanskem inštitutu za kulturo je bila 3. marca predstavitev novega prevoda Slataperjevega Mojega Krasa. / All’Istituto italiano di cultura si è svolta il 3 marzo scorso la presentazione della nuova traduzione de Il mio Carso di Scipio Slataper.  

Prevod, tudi ta izpod peresa Marka Kravosa (Moj Kras, Založništvo tržaškega tiska, 1988), je obnovljen izšel po 28 letih, tokrat pri tržaškem založniku Beit. Medtem ko je uvodno besedo pri prvem prevodu napisal Lino Legiša, nova izdaja prinaša spremni besedi Roberta Dedenara in prevajalca samega. Novost, ki jo gre pri novi izdaji pozdraviti, je dvojezično besedilo. Znana sta tudi predhodna prevoda tega romana – katerega italijanska kritična interpretacija se je z leti zelo spreminjala –, ki sta delo etnologa Milka Matičetovega (1946) in Janka Ježa v petdesetih.

Na ljubljanski predstavitvi (tretji po vrsti, po Trstu in Kopru) so sodelovali prevajalec Marko Kravos, pesnik s Krasa Ciril Zlobec, zgodovinarka prof. Marta Verginella in jezikoslovka prof. Martina Ožbot, obe z ljubljanske filozofske fakultete. Odlična izbira sogovornikov je knjigo osvetlila z različnih zornih kotov: zgodovinskega, prevodoslovnega in pesniškega.

Gre za zelo pomembno besedilo za italijansko literaturo, saj prihaja iz obrobja in je hkrati edinstveno tudi v okviru tržaške književnosti, saj prinaša dvojen razmislek: tako o avtobiografskem dnevniku avtorjevega intimnega sveta (ki pa čuti, da se v njem prebuja kulturni angažma) kakor tudi analiza zunanjega sveta. Kot tak je Moj Kras bildungsroman, v katerem se lastno prepričanje oblikuje spričo in nasproti drugega. Nasprotno od avtorjev, kakršna sta Svevo in Saba, ki se ne menita za tamkajšnjo slovansko oziroma slovensko navzočnost, pa je Slataper skušal vzpostaviti razmerje z drugim, to pa že kaže na korak proti drugemu svetu. Želel si je, da bi njegova domovina segala čez Sočo in, kakor je poudarila na predstavitvi knjige prof. Verginella, v obdobju industrializacije, novih travm, prelomov in razočaranj po velikih pričakovanjih modernih časov, iskal neomadeževan svet, v naravi pa duhovno uteho.

Dedenaro v svojem razmišljanju opredeljuje delo kot »iz okruškov sestavljeno besedilo na bivanjsko temo, v njem so čudoviti lirični trenutki, a velikokrat je bila skušnjava, da bi po njem brskali stran za stranjo in iskali prijazne ali sovražne vzgibe do Slovencev, premočna.« (prev. M. Kravos) Nekateri odlomki bi namreč lahko bili za italijanskega ali slovenskega bralca žaljivi (Slataper govori o Slovencih kot o ščavih, mongolih, azjatih: vendar gre za provokacijo, ki naj bi spodbujala k uporu; na drugi strani pa obstajajo pričevanja, ki govorijo o tem, da je bilo to delo pod fašizmom nedostopno za dijake, ker naj bi Slataper te kraje opisal kot premalo italijanske). Take dvoumnosti in protislovja prežemajo vse besedilo. Prof. Ožbot je opozorila, kako sta torej ti dve stvarnosti, italijanska in slovenska, sobivali, vendar vzporedno, ne da bi se križali: druga druge nista prevajali (ne samo, da v tistem času v Italiji niso poznali slovenskih avtorjev, ampak tudi narobe, slovenski bralci tako rekoč niso vedeli na primer za Sabo in Sveva vse do osemdesetih let). Na srečo se v zadnjih desetletjih ta položaj korenito spreminja.

Pesnik Ciril Zlobec šteje to delo za klasično, ker še danes, po vseh družbenih in političnih spremembah skuša utemeljevati življenje na tem, kar je okrog nas, v kraški pokrajini, na vsakem koraku posejani s kamenjem. Gre za nekakšen dnevnik v dialogu s časom in drugimi, drugačnimi narodi in kulturami: v tem je njegova modernost. Poleg tega se Slataper zdi naš sodobnik, ker kakor mi zavrača stvari, za katere nočemo, da bi se zgodile, čeprav jih ne poznamo. Zlobec je tudi opozoril, da so to knjigo ponatiskovali zmeraj v Firencah, ne pa v Trstu.

Prof. Martina Ožbot je čestitala prevajalcu Marku Kravosu (ki je dvojezičen in z dolgo prehojeno literarno potjo) za odlično opravljeno delo. Da je Tržačan, je po njenem zelo pomembno, saj se tako čuti doma v obeh kulturah. Italijanščina tržaških avtorjev je posebna, pogosto z nemškimi vplivi (Svevo) in narečnimi prvinami; Kravos je vešče vključil posebne sestavine Slataperjevega sloga v slovensko različico, in to toliko bolje, če upoštevamo, da gre za časovno razdaljo stotih let. Pričujoči prevod ohranja lirični naboj in skuša približati besedilo današnjemu bralcu “s frazeološko in krajinsko jezikovno barvo osvežiti besedilo izvirnika« in tako čim bolje poustvariti dihotomijo med naravo in civilizacijo.

Takole se berejo uvodni odstavki v slovenskem prevodu (in niže v izvirniku):

Rad bi vam rekel: Rodil sem se na Krasu,  koči s slamnato streho, ki sta jo dim in dež počrnila. Imeli smo ogolelega in zariplega psa, dvoje gosi z blatnim trebuhom, motiko in lopato, in od kupa gnoja, ki je bil skoraj brez stelje, je ob dežju v curkih odtekala rjavkasta brozga.

Rad bi vam rekel: Rodil sem se na Hrvaškem, sredi velikega hrastovega gozda. Pozimi je sneg vse pobelil, da smo vrata lahko samo odškrnili in sem ponoči slišal tuliti volkove. Mati nam je s cunjami omotavala otekle in pordele roke, lazil sem na ognjišče in se cmeril od mraza.

Rad bi vam rekel: Rodil sem se  moravski nižini, tekal sem kot zajec po dolgih brazdah in plašil krakajoče vrane. Zleknil sem se kdaj na trebuh, si izpulil peso in jo še vso od zemlje glodal. Potem sem prišel sem, se skušal udomačiti. Naučil sem se italijanščine in si izbiral prijatelje med mladimi izobraženci, kmalu pa se bom moral vrniti v rodni kraj, ker se tu ne počutim nič dobro.

Rad bi se vam zlagal, toda vi mi ne bi nasedli. Preveč ste pametni in prebrisani. Takoj bi vedeli, da sem ubog Italijan, ki skuša svoje osebne stiske skriti pod nekakšno barbarstvo. Zato bo bolje, če priznam, da sem vaš brat, čeprav vas včasih vidim kot v snu, od daleč, in me vaša kultura in vaša modrovanja plašijo. Bojim se vas, morda. Medtem ko vas zadovoljno in brezskrbno poslušam, me vaše pregovarjanje počasi počasi zamreži, dokler se ne zavem, da se le naslajate nad lastno bistroumnostjo.  Takrat v kotu ob mizici zardim in umolknem; in pomislim na sočutje velikih dreves, ki se razpirajo v vetru. Nestrpno pomislim na sonce nad griči in na bohotno prostost; na prave prijatelje, ki me imajo radi, ki me prepoznajo po stisku roke, po mirnem, jedrnatem smehu. Zdravi so in dobri.

Nova dvojezična izdaja pomeni novo odkritje Slataperja, spodbuja umeščanje v nove kontekste in odpira nova primerjalna okna: s Krasom Srečka Kosovela, z usodo Carla Michelstedterja, z zgodbo La mia guerra d Elia Vittorinija …

DSCF2436

Med predstavitvijo knjige, izšle pri založbi Beit / Un momento della presentazione del libro edito da Beit 


La traduzione, sempre ad opera di Marko Kravos (Moj Kras, Založništvo tržaškega tiska, Trst 1988), esce rivista dopo ventotto anni, stavolta presso l’editore triestino Beit. Mentre la prefazione alla prima traduzione fu scritta da Lino Legiša, la nuova edizione apporta la postfazione di Roberto Dedenaro e del traduttore stesso. La novità da salutare nella nuova edizione è il testo originale a fronte. Sono note anche altre, precedenti, traduzioni di questo romanzo – nei confronti delle quali l’interpretazione della critica italiana è stata varia e diversificata durante gli anni: una, opera dell’etnologo Milko Matičetov (1946) e l’altra a cura di Janko Jež, negli Anni Cinquanta.

Hanno collaborato alla presentazione lubianese (la terza nella serie, dopo quella di Trieste e di Capodistria) il traduttore Marko Kravos, il poeta carsolino Ciril Zlobec, lo storico Prof.ssa Marta Verginella e la linguista Prof.ssa Martina Ožbot, tutte e due della Facoltà di Lettere e Filosofia di Lubiana. L’ottima scelta degli interlocutori ha permesso di mettere in luce il libro da diversi punti di vista: storico, traduttologico e poetico.

Si tratta di un testo importantissimo per la letteratura italiana perché viene da una zona marginale, ma anche, allo stesso tempo, resta singolare nell’ambito della letteratura triestina, perché porta una duplice riflessione: quella di un diario autobiografico sul mondo intimo dell’autore (che sente svegliarsi dentro di sé un atto culturale) e l’analisi del mondo esterno. In quanto tale, Il mio Carso è un romanzo di formazione nel quale l’opinione di uno si forma in relazione a quella dell’altro. Al contrario di autori come Svevo e Saba, che non si occupano della presenza slava, ovvero slovena, nel territorio, Slataper voleva avere un rapporto con l’altro e questo rappresenta già un passo verso un altro mondo. Voleva che la Patria si estendesse oltre l’Isonzo e, come ha accentuato durante la presentazione la Prof.ssa Verginella, nell’epoca dell’industrializzazione, dei nuovi traumi, delle fratture e delle disillusioni dopo le grandi aspettative della modernità, Slataper cercava un mondo incontaminato e pure, nella natura, una cura spirituale.

Dedenaro, nella sua prefazione, definisce l’opera come “un lacerato scritto esistenziale, che contiene straordinari slanci lirici, ma era forte la tentazione soprattutto nell’acceso clima del secondo dopoguerra triestino di leggerlo valutandone pagina dopo pagina, una sorta di filo- o anti- slovenità”. Infatti, alcuni passi potrebbero essere presi come offensivi verso sia il lettore italiano che quello sloveno (Slataper parla di sloveni come dei s’ciavi, mongoli, asiatici: ma è una provocazione cui lui cerca di incitare a ribellarsi; d’altra parte ci sono testimonianze che ci parlano di come l’opera era inaccessibile agli studenti durante l’epoca fascista, perché Slataper descriveva questi luoghi troppo poco italianissimi). Ecco. Tali ambiguità e contraddizioni pervadono tutta l’opera di cui parliamo. E la Prof.ssa Ožbot ha fatto notare come queste due realtà, italiana e slovena, dunque, convivessero sì ma parallelamente, senza toccarsi: non si traducevano a vicenda (non solo all’epoca gli autori sloveni erano sconosciuti in Italia, ma anche viceversa, per es. Saba e Svevo furono pressoché ignorati dai lettori sloveni fino agli Anni Ottanta). Per fortuna negli ultimi decenni la situazione sta cambiando radicalmente.

Il poeta Ciril Zlobec considera questo libro un classico perché anche oggi, dopo i tanti cambiamenti sociali e politici circa le riflessioni filosofiche su tutto ciò che ci sta intorno – incluso il paesaggio carsico cosparso di pietra a ogni passo – questo libro rappresenta una specie di diario che dialoga col tempo e anche con le culture diverse dall’Autore: in questo consiste la sua modernità. In più, Slataper sembra un nostro contemporaneo perché come noi rifiuta le cose che non vogliamo che succedano anche se non le conosciamo. Inoltre, Zlobec ha fatto notare che ristampe sono sempre state fatte a Firenze, non a Trieste.

La Prof.ssa Martina Ožbot si è congratulata con il traduttore Marko Kravos (bilingue e con una lunga esperienza letteraria alle spalle) per aver fatto un ottimo lavoro. Che sia triestino, secondo lei è molto importante perché si sente a casa nelle due culture. L’italiano degli autori triestini è particolare, spesso con influenze germanofone (Svevo) ed elementi dialettali; Kravos ha saputo includere bene gli ingredienti particolari dello stile di Slataper nella versione slovena, tanto piú se consideriamo il fatto che si tratta di una distanza di cento anni. La presente traduzione conserva la carica lirica e cerca di rendere il testo vicino al lettore odierno “con fraseologia e coloriture locali della lingua slovena a Trieste, per sottolineare e per meglio accedere al succus della scrittura slataperiana riguardo alla dicotomia natura/civiltà e non di meno alla problematica dell’identità e dei legami con l’habitat cittadino, che oggi riacquistano drammaticamente attualità” (Kravos, p. 241).  

Ecco qui l’incipit in originale (la traduzione slovena si trova qui sopra):

Vorrei dirvi: Sono nato in Carso, in una casupola col tetto di paglia annerita dalle piove e dal fumo. C’era un cane spelacchiato e rauco, due oche infanghiate sotto il ventre, una zappa, una vanga, e dal mucchio di concio quasi senza strame scolavano, dopo la piova, canaletti di succo brunastro.

Vorrei dirvi: Sono nato in Croazia, nella grande foresta di roveri. D’inverno tutto era bianco di neve, la porta non si poteva aprire che a pertugio, e la notte sentivo urlare i lupi. Mamma m’infagottava con cenci le mani gonfie e rosse, e io mi buttavo sul focolaio frignando per il freddo.

Vorrei dirvi: Sono nato nella pianura morava e correvo come una lepre per i lunghi solchi, levando le cornacchie crocidanti. Mi buttavo a pancia a terra, sradicavo una barbabietola e la rosicavo terrosa. Poi sono venuto qui, ho tentato di addomesticarmi, ho imparato l’italiano, ho scelto gli amici fra i giovani più colti; – ma presto devo tornare in patria perché qui sto molto male.

Vorrei ingannarvi ma non mi credereste. Voi siete scaltri e sagaci. Voi capireste subito che sono un povero italiano che cerca d’imbarbarire le sue solitarie preoccupazioni. È meglio ch’io confessi d’esservi fratello, anche se talvolta io vi guardi trasognato e lontano e mi senta timido davanti alla vostra coltura e ai vostri ragionamenti. Io ho, forse, paura di voi. Le vostre obiezioni mi chiudono a poco a poco in gabbia, mentre v’ascolto disinteressato e contento, e non m’accorgo che voi state gustando la vostra intelligente bravura. E allora divento rosso e zitto, nell’angolo del tavolino; e penso alla consolazione dei grandi alberi aperti al vento. Penso avidamente al sole sui colli, e alla prosperosa libertà; ai veri amici miei che m’amano e mi riconoscono in una stretta di mano, in una risata calma e piena. Essi sono sani e buoni.

La nuova pubblicazione bilingue presenta una riscoperta di Slataper, stimola a una nuova contestualizzazione e apre nuove finestre di confronti: con il Carso di Srečko Kosovel, con il destino di Carlo Michelstedter, con il racconto La mia guerra di Elio Vittorini…

DSCF2638

Stara in nova izdaja / La vecchia edizione e quella nuova

Annunci

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.