Home

Bodeča žica? Ne, bodeče misli!

Razmišljanja o meji

»Politika« Case Hiše tako na blogu kakor na njenem profilu facebook je, da se čim bolj izogiba politiki. Ker pa politika ni nekaj, kar bi se lahko izoliralo od literature in ker so pisatelji in pesniki  razmišljajoči ljudje, se tudi Casa Hiša, hiša odprtih vrat, ne more pretvarjati, kot da se nič ne dogaja. Ne more ignorirati mentalne zaprtosti, ki dobiva v Sloveniji metaforo bodeče žice, s katero te v teh dneh pregrajuje svojo južno mejo, ne da bi pri tem država mislila predvsem in sočasno tudi na druge, humane in humanitarne načine, kako rešiti oziroma omiliti begunsko krizo.

Danes, ko se italijanska država do beguncev kaže bolj strpno od slovenske, danes, po več kot 70 letih po bodeči žici, s katero je italijanska vojska obdala Ljubljano, po desetletjih boja za pravice etničnih manjšin in ne nazadnje 26 let po padcu Berlinskega zidu smo se znašli pred novimi bodečimi žicami, ki jih je postavila država, ki je bila (bodisi konkretno bodisi metaforično) nekoč njena žrtev. Zato skuša v tej žalostni situaciji novih ločnic Casa Hiša, italijansko-slovenski dom, ki daje glas mnogim in različnim avtorjem, posvetiti ta prispevek razmišljanju o mejah, mislim, ki jih je zapisal ali izrekel veliki književnik Claudio Magris, priča težavnega bivanja na mešanih ozemljih ob državnih mejah in njihovem spreminjanju: formalne meje padajo, psihološke in kulturne ostajajo, pravi Magris, in le pogumni in radovedni si upajo onstran meje in posvojiti neznano. In še: pravilni način dojemanja meja ta, da se čutimo tudi na drugi strani.

Veronika Simoniti

»Meje se premikajo, izginjajo in se nenadoma spet pojavljajo: z njimi se negotov spreminja pojmovanje tega, kar imenujemo Heimat, domovina. Mesta in posamezniki pogosto postanejo ‘nekdanji’ in ta izkušnja selitve, izgube sveta, ne zadeva samo politične geografije, ampak življenje na splošno. Moj Stadelmann pravi, da je vsakdo nekdanji pri nečem, čeprav tega ne ve.

Seveda je zgodovina spreminjanje meja, njihovo prestopanje in tudi brezdomovinskost – ki je potrebna, kakor je treba iti od doma in se podati v svet, stopiti iz svoje posebne identitete, tako zrasti in si privzeti drugo. Skratka, tako kakor je v življenju vsakogar potrebna odiseja. Korenine niso nekaj pravljičnega in trdnega. Kakor je napisal veliki francoski pisatelj s Karibov Glissant, korenine ne segajo v atavistične temino izvora, temveč se širijo po površju, kakor drevesne veje, dokler ne srečajo drugih vej in jih objamejo. V tem smislu se zgodi izmenjava. Včasih seveda izmenjavo kaj prepreči in se iz meje, ki predstavlja most, spremeni v zid, ki ločuje in razdvaja, tudi na krut način. Pogosto prav mejna območja doživljajo najbolj krute nacionalizme, najokrutnejše zanikanje drugega.«

Magris, confini e linguaggi, intervista all’autore di Lontano da dove, Francesca Saieva, v: Koj, Philosphy and artificial languages, 2012.

»[…] meja je potekala le nekaj kilometrov od mojega doma, videl sem jo, kadar sem se šel sprehajat na Kras: to je bila ‘železna zavesa’, ki je delila svet na dva dela. Šlo je za zanimivo in dvojno izkušnjo; onstran meje se je začenjal svet, ki je bil po eni strani neznan, grozeč, grozen ­– to je bil svet Stalinovega imperija, vsaj do takrat, ko se je v petdesetih po razdoru med Titom in Moskvo in s postopno normalizacijo odnosov med Italijo in Jugoslavijo, ta meja začela odpirati.  Toda ti kraji so bili sočasno domači, ker sem jih poznal že kot otrok, saj je bilo to prav ozemlje, ki je prej spadalo pod Italijo, nato po koncu druge svetovne vojne prešlo pod Jugoslavijo. Skratka, imel sem občutek, ki je bil seveda zelo nezaveden, da bi nekako – ne samo materialno, ampak tudi duhovno – moral prestopiti to mejo in posvojiti svet, ki je bil tudi moj. Od tod občutek za mejo, za težavo, kako prestopiti meje, in za potrebo po vsem tem – pa ne govorim samo o nacionalnih, državnih ali političnih mejah, temveč tudi o psiholoških, kulturnih, vsakovrstnih mejah.«

Radijski intervju z naslovom Paesaggio con figure, 14. februarja 1993, Chi è dall’altra parte? Considerazioni di frontiera, «Nuova Antologia» 1992, str. 50–61.

»Mislim, da je meje treba preseči, hkrati pa skupaj s svojo identiteto tudi ohranjati. Pravilni način, kako jih dojemati, je, da se čutimo tudi na drugi strani.«

Citirano v: Francesco Battistini, Corriere della Sera, 26. november 2008, str. 42.

»Prva meja, ki jo človek prestopi, je, ko zapusti očeta in mater. Vendar ju ne zataji. Ne branim diaspore, mislim pa, da se je v njej ustvaril notranji odpor, zmožnost, zaradi katere je Jud postal simbol človeške univerzalnosti.«

Citirano v: Francesco Battistini, Corriere della Sera, 26. november 2008, str. 42.

»Zgodi se vam, da se brez nostalgije spominjate časov, ko je bilo vaše mesto blizu meji, ki je zaznamovala ‘neprehodno železno zaveso’. To geografsko in ideološko razlikovanje se je razblinilo že pred več kot dvajsetimi leti. Pa vendar pravite, da ima še danes ‘vsaka država svoj vzhod, ki se ga otepa’. Kaj hočete s tem povedati?

V mislih sem imel nekakšno mrzlico, da sami sebe štejemo za branik civilizacije na meji z ozemljem barbarov. Nemci proti slovanskemu svetu. Slovenci in Hrvati proti Srbom. Spričo drugih oziroma v bližini drugih, ki jih štejemo za manj plemenite, se počutimo plemenite. In se pri tem seveda motimo.«

Intervju Nella Ajella, La Repubblica, 5. decembra 2011.

»Trst je meja, meja pa postane v nekaterih literarnih delih psihološka in poetična struktura, način življenja in občutje. Meja je črta, ki ločuje in povezuje. Je jez, je rana, ki se težko zaceli, nikogaršnja zemlja, mešano ozemlje. Prebivalci takega ozemlja večkrat čutijo, da pravzaprav ne pripadajo nobeni točno določeni domovini, ali vsaj da ji ne pripadajo s tisto samoumevno gotovostjo, s katero se ponavadi poistovetimo s svojo domovino. Človek iz obmejne dežele se včasih negotovo opredeljuje do svoje narodnosti ali pa jo doživlja z ljubeznijo, ki jo njegovi rojaki težko razumejo. Zdi se mu, da njegova ljubezen nikoli ni dovolj poplačana, ima se za edinega pravega in zakonitega predstavnika svojega naroda, pred drugimi, za katere je narod pač nekaj samoumevnega.«

Trst, obmejna identiteta, napisal z Angelom Aro, prevedla Marija Luisa Cenda, Študentska založba 2001.

Sozi magris


Il filo spinato? No, il filo del pensiero!

Alcuni pensieri sul confine

La “politica” di Casa Hiša, sia sul blog sia sul suo profilo Facebook, è quella di evitare il piú possibile la politica. Ma siccome la politica non è una cosa che si può isolare dalla letteratura e gli scrittori e i poeti non possono non essere anche dei pensatori, anche Casa Hiša, casa dalle porte aperte, non può far finta di niente. Non può far finta di non vedere la chiusura mentale che in Slovenia sta trovando una metafora nel filo spinato che, in questo momento, le Autorità stanno mettendo sul confine meridionale del Paese senza pensare soprattutto e contemporaneamente ad altri modi, modi umani e umanitari, di risolvere o mitigare la crisi dei profughi.

Oggi che lo Stato italiano si sta mostrando nei confronti dei profughi piú tollerante di quello sloveno, oggi, dopo piú di 70 anni dalla rimozione del filo spinato con il quale l’esercito italiano aveva circondato Lubiana, dopo decenni di lotta per i diritti delle minoranze etniche e, in fin dei conti, dopo 26 anni della caduta del muro di Berlino, ci troviamo davanti ai nuovi fili spinati, costruiti da un Paese che nel passato (sia in senso concreto che metaforico) ne era vittima. Perciò Casa Hiša, dimora italo-slovena che dà voce a vari e variegati autori, in questa triste occasione di nuove costruzioni di divisione, si propone di dedicare questo post ad alcuni pensieri sul confine, scritti dal grande uomo di lettere Claudio Magris, testimone del difficile vivere sui territori misti delle frontiere statali e dei loro cambiamenti: i confini formali cadono, quelli psicologici e culturali restano, dice, e solo chi ha coraggio e curiosità osa andare oltre e appropriarsi dell’ignoto. E ancora: l’unico modo giusto di intendere il confine è quello di sentirsi anche dall’altra parte.

Veronika Simoniti

“I confini vengono spostati, spariscono e improvvisamnte ricompaiono: conessi si trasforma in maniera errabonda il concetto di ciò che chiamiamo Heimat, patria. Città ed individui si trovano spesso ad essere degli «ex» e quest’esperienza dello spostamento, della perdita del mondo, non riguarda solo la geografia politica, ma la vita in generale. Il mio Stadelmann dice che ognuno è un ex di qualcosa, anche se non sa di esserlo.

Certo, la Storia `e uno scambio fra confini, uno sconfinamento e anche uno spaesamento – necessario, come `e necessario uscire da casa e avventurarsi nel mondo, uscire dalla propria identità particolare per crescere e assumerne un’altra. Insomma, com’`e necessaria l’odissea, nella vita di ognuno. Le radici non sono qualcosa di mitico e pure compatto; come ha scritto il grande scrittore francese dei caraibi, Glissant, le radici non si sprofondano nel buio atavico delle origini ma si allargano in superficie, come i rami di un albero, fino a incontrare altri rami e a stringerli con le mani. In questo senso, avviene uno scambio. Talora, ovviamente, lo scambio viene impedito e si trasforma la frontiera da ponte che unisce in muro che divide e separa, anche ferocemente. Spesso sono proprio i territori di frontiera che hanno visto nascere i pi `u feroci nazionalismi, le pi `u feroci negazioni dell’altro.”

Magris, confini e linguaggi, intervista all’autore di Lontano da dove, Francesca Saieva, In Koj, Philosphy and artificial languages, 2012.

“[…] la frontiera correva pochissimi chilometri da casa mia, la vedevo quando andavo sul Carso a fare passeggiate: era la «cortina di ferro», quella che divideva il mondo in due parti. Era un’esperienza curiosa e duplice; oltre a quella frontiera cominciava un mondo che da una parte era sconosciuto, minaccioso, terribile — il mondo dell’impero di Stalin, almeno sino a quando, negli anni ‘50, dopo la rottura fra Tito e Mosca e con la progressiva normalizzazione dei rapporti fra Italia e Jugoslavia, quella frontiera ha cominciato ad aprirsi. Ma quei luoghi erano contemporaneamente familiari, perché erano i luoghi che avevo conosciuto da bambino, dato che erano, appunto, le terre che avevano fatto parte dell’Italia, ed erano poi passate alla Jugoslavia alla fine della seconda guerra mondiale. Quindi, io avevo il sentimento, naturalmente molto inconsapevole, che avrei dovuto valicare in qualche modo — non solo materialmente, ma anche spiritualmente — quella frontiera, rimpossessarmi di quel mondo che era anche mio. Di qui il senso della frontiera, della difficoltà e necessità di varcare le frontiere — e non parlo solo delle frontiere nazionali, statali o politiche, ma anche psicologiche, culturali, d’ogni genere.”

Intervista radiofonica dal titolo Paesaggio con figure, del 14 febbraio 1993, titolo Chi è dall’altra parte? Considerazioni di frontiera, uscito sulla «Nuova Antologia» dell’aprile-giugno 1992, p. 50-61.

“Io penso che le frontiere vadano superate, ma anche mantenute assieme alla propria identità. Un modo corretto di viverle è sentirsi anche dall’altra parte.”

Citato in Francesco Battistini, Corriere della Sera, 26 novembre 2008, p. 42.

“La prima frontiera che l’uomo supera, è quando lascia il padre e la madre. Ma non li rinnega. Io non difendo la diaspora, però credo che lì si sia formata la resistenza interiore, la capacità che ha fatto dell’ebreo il simbolo dell’universale umano.”

Citato da Francesco Battistini, Corriere della Sera, 26 novembre 2008, p. 42.

“Le capita di ricordare, senza nostalgia, i tempi in cui la sua città era vicina a una frontiera che segnava l’«invalicabile Cortina di Ferro». Quel discrimine geografico e ideologico s’è dissolto da oltre vent’anni. E tuttavia lei aggiunge che, ancora oggi, “ogni paese ha il suo Est da respingere”. Che cosa intende dire?
«Alludevo a una sorta di febbre che consiste nel considerare se stessi il bastione della civiltà ai confini con il dominio dei barbari. Tedeschi contro il mondo slavo. Sloveni e croati contro i serbi. Ci si sente nobili in presenza o in prossimità di altri che si giudicano meno nobili. Sbagliando, ovviamente».”

Intervista di Nello Ajello, La Repubblica, 5 dicembre 2011.

“Se Trieste è una frontiera, quest’ultima diviene, in alcune opere letterarie, un modo di vivere e di sentire, una struttura psicologica e poetica. La frontiera è una striscia che divide e collega, un taglio aspro come una ferita che stenta a rimarginarsi, una zona di nessuno, un territorio misto, i cui abitanti sentono spesso di non appartenere veramente ad alcuna patria ben definita o almeno di non appartenerle con quella ovvia certezza con la quale ci si identifica, di solito, col proprio paese. Il figlio di una terra di confine sente talora incerta la propria nazionalità oppure la vive con una passione che i suoi connazionali stentano a capire, sicché egli, deluso nel suo amore che non gli sembra mai abbastanza corrisposto, finisce per considerarsi il vero e legittimo rappresentante della sua nazione, più di coloro per i quali essa è un dato pacificamente acquisito.”

Trieste. Un’identità di frontiera, scritto con Angelo Ara, 1982.

Annunci

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.