Home

Celebriamo la Giornata Mondiale della Poesia (21 marzo) con quattro liriche di Peter Semolič, tradotte da Michele Obit. / Svetovni dan poezije (21. marec) praznujemo z objavo štirih pesmi Petra Semoliča v prevodu Micheleja Obita.

 

Peter Semolič, foto (c) Nina Medved  Foto (c) Nina Medved

Odisej

 

Zdaj gledam drugo obalo. Naj se

Telemah ukvarja s jeznimi pastirji,

zvijačnimi trgovci … Včasih kdo

prisede: “Povej, kako je bilo nekoč.”

Govorim, izmišljam si vse bolj

neverjetne prigode, ženske strašim

s Polifemom in moške z Meduzo,

v oči mladeničev rišem hrepenenje

z opisi pesmi siren. Ko bi le vedeli …

Penelopa me bo preživela, njena

obsedenost s tkanjem, s katerim

naj bi rešila gospodarstvo tega kupa

kamenja sredi morja, mi najeda

živce. “Zakaj ne posedaš zgoraj,

v senci oljk? Pogrešaš morje, moj

gospod?” Takrat sem tiho, opirajoč

se na palico se odpravim sem dol

in sedem na skale. “Žaluje za

tovariši, ki jih je Pozejdon poklical

k sebi.” Zakaj nisem ostal z njimi

med srečnim ljudstvom Fajakov?

Odgovornost, odgovornost – kateri

trapasti bog se je spomnil takšne

neumnosti! Pripluli smo s soncem

nad temenom – otok kot zelen

dragulj sredi neskončne modrine,

vonj po pomladi in smeh deklet,

ki nabirajo rože. Ja, zakaj nisem

ostal z njimi, svojimi tovariši in

v njenem objemu? “Včasih se mi zdi,

kot da že gleda čez reko mrtvih,

drugo obalo.” Gledam drugo

obalo in žensko, ki stopa po njej

in mi – mar mi res? – vrača pogled.

 

Ljubljana, 19. februar 2014

 

 

Odisseo

 

Ora vedo l’altra riva. Che sia

Telemaco a occuparsi dei pastori irati,

degli astuti mercanti… A volte qualcuno

si siede accanto: “Racconta com’era un tempo.”

Parlo, m’invento le storie

più incredibili, spavento le donne

con Polifemo e gli uomini con Medusa,

negli occhi dei giovani delineo la brama

con le descrizioni del canto delle sirene. Sapessero…

Penelope mi sopravviverà, la sua

ossessione con la tessitura, con cui

vorrebbe salvare l’economia di questo mucchio

di sassi in mezzo al mare, mi corrode

i nervi. “Perché non sali là,

all’ombra degli olivi? Senti la mancanza del mare, mio

signore?” Allora sto in silenzio, appoggiandomi

al bastone vado in basso

e mi siedo sulle rocce. “Piange

i compagni che Poseidone ha chiamato

a sé.” Perché non sono rimasto con loro

tra il popolo felice dei Feaci?

Responsabilità, responsabilità – a quale

stupido dio è sovvenuta una tale

sciocchezza! Approdammo con il sole

sulla testa – l’isola come una verde

gemma al centro dell’infinito azzurro,

l’odore di primavera e il sorriso delle ragazze

che raccolgono fiori. Sì, perché non sono

rimasto con loro, con i miei amici e

nel suo abbraccio? “A volte mi sembra

come se già guardasse oltre il fiume dei morti,

l’altra riva.” Guardo l’altra

riva e la donna che vi cammina

e – sarà vero? – mi ricambia lo sguardo.

 

Lubiana, 19 febbraio 2014

 


Recimo, da mu je ime Tomaž

 

Ne ozre se. Če bi se ozrl, bi lahko izginila,

potonila med sence, lahko bi, znervirana,

ker je pozabil dvigniti torto za hčerin rojstni

dan, sedla v avto in zdrvela v mesto, lahko

bi s preveliko hitrostjo pripeljala v prav tisti

ovinek, kjer še niso popravili ograje po zadnji

nesreči in zdrsnila s ceste; globoko spodaj

je reka, narasla od pomladnih nalivov, deroča

reka, ki odnese vse, kar pade vanjo, drevesna

debla, plastične vrečke, poginule živali, avte,

ljudi, in medtem ko bi jo tok odnašal proti

oddaljenemu morju, bi se on trudil zabavati

hčerko in njene prijateljice, si izmišljal vedno

nove in nove izgovore, zakaj mame še ni nazaj,

vse manj zagnano bi jo preklinjal, dokler se mu

ne bi jeza spremenila v zaskrbljenost in ta

v tesnobo; na skrivaj bi jo klical na mobi,

toda kako naj kdo sliši Balado za Adelino

z ušesi polnimi vode, kako naj se kdo oglasi

na klic s preklanimi usti, polnimi razbitih zob?

Ne ozre se. Če bi se ozrl, bi lahko izginila

brez vsakršnega pojasnila, sklepnega dejanja,

brez vsakršnega zaključka, lahko bi jo našli

mrtvo, nabuhlo in gnijočo teden dni kasneje,

ujeto v rogovilo podrtega drevesa, on pa bi

moral ostati trden za njuno hčer, medtem ko

bi v njem vse razpadalo, vodenelo v kepo

tresoče se želatine. Počasi izpija nov kozarec

viskija, strmi v noč za oknom dnevne sobe,

ne ozre se, ko na tilniku začuti njen topli dotik,

ko jo zasliši zašepetati svoje ime.

 

Ljubljana, 6. februar 2014

 

 

Mettiamo che si chiami Tomaž

 

Non si guarda attorno. Se lo facesse potrebbe scomparire,

affondare nell’ombra, potrebbe, spazientita

perché ha dimenticato di ritirare la torta per il compleanno

della figlia, sedersi in auto e sfrecciare in città, potrebbe

a velocità troppo elevata giungere proprio a quella

curva dove non hanno ancora messo a posto lo steccato dopo

l’ultimo incidente, e sbandare; molto più sotto

c’è il fiume, cresciuto dai rovesci primaverili, un fiume

impetuoso che porta via tutto ciò che vi cade, tronchi

d’albero, sacchetti in plastica, animali morti, auto,

persone, e mentre la corrente la trascinerebbe verso

il mare lontano, lui si sforzerebbe di far divertire

la figlia e le sue amiche, troverebbe sempre

nuovi e nuovi pretesti, perché la mamma non è tornata,

con sempre meno slancio la maledirebbe, sino a che

la rabbia non si trasformerebbe in preoccupazione e questa

in angoscia; di nascosto la chiamerebbe al celllulare,

ma come si può sentire la Ballade pour Adeline

con le orecchie piene d’acqua, come si può rispondere

alla chiamata con la bocca spaccata, piena di denti rotti?

Non si guarda attorno. Se lo facesse potrebbe scomparire

senza alcuna spiegazione, alcun atto risolutivo,

senza alcun finale, potrebbero trovarla

morta, tumida e marcescente una settimana dopo,

presa nel ramo di un albero spezzato, lui invece

dovrebbe rimanere forte per la loro figlia, mentre in lui

tutto andrebbe in rovina, s’annacquerebbe in un grumo

di gelatina tremolante. Lentamente beve un altro bicchiere

di whisky, rimane a fissare la notte dalla finestra del soggiorno,

non si volta quando sente sulla nuca il suo caldo tocco,

quando la sente sussurrare il suo nome.

 

Lubiana, 6 febbraio 2014


Shotokan

                                                          Za Katjo

Za zdaj si še vsa tu. Z mamo, očetom, sestro,

poročeno na kmete, najboljšo prijateljico.

Gledaš publiko, sodnike, trenerja, “ki ti določa

mero”, del popolnosti, ki ti pripada. Prikloniš

se, zavzameš osnovni položaj. Izvedla boš

kato Enpi. Zahtevna je, morda prezahtevna

za tvoja leta. Vsekakor ti je najlepša, in kar ti

je lepo, ti je tudi dobro in se ti prilega kot po

meri skrojeno krilo. Verjameš v skladnost

lepote in vrednosti. Preideš v prvi položaj.

Imaš trinajst let in ujela te je negotovost

pubertete, prva vprašanja o smislu obstoja,

prve skrbi o tvojem videzu: “Sem res lepa

ali me je samo zafrkaval?” Vendar ne tu, ne

zdaj – lastovka v letu, rojena leta 1683 nekje

na Japonskem, morda celo v eni izmed 36-tih

kitajskih družin. Dihaš. Čutiš, kako te dihanje

osredinja nase: publika izginja vrsto po vrsto

in se ob prvem kriku razblini kot duh

umorjenega iz Rašomona. Položaji sledijo

z morilsko natančnostjo: udarec, ob katerem

izgine tvoj oče, obramba, ob kateri izpuhtita

mama in sestra. Prišla si zmagat, toda ob

skoku in obratu v zraku izgine tudi želja

po zmagi. Vse izgine. Si samo še ti, z vsem

svojim bistvom prisotna v svojih gibih,

vdihih, izdihih, občasnih krikih, samo še ti

tukaj in zdaj, v tej točki. Ni te več. Ušla si nam

onkraj pojmljivega – resnična lastovka, ki

je izginila za črto obzorja, ne vemo, ali se boš

še kdaj vrnila v svoje staro gnezdo. V svoja

spraševanja, tavajoče iskanje resnice o

sebi. In potem glasen pok, trenutek, ko

se spet rodimo v tvojem pogledu, v školjki

tvojega ušesa. Zardela kot po ljubljenju

stojiš pred nami – močno in krhko dekle

hkrati, lastovka, ki se je vrnila in nam pusti,

da se za hip dotaknemo njenega perja,

rosnega od nepredstavljivih daljav.

 

Ljubljana, 1. marec 2014

 

 

Shotokan

                                                                                Per Katja

Per ora sei ancora tutta qui. Con tua madre, il padre, la sorella

sposatasi al mondo contadino, la migliore amica.

Guardi il pubblico, gli arbitri, l’allenatore “che decide

la tua misura”, la parte dell’insieme che ti appartiene. T’inchini,

ti metti nella posizione base. Eseguirai

il kata Enpi. È impegnativo, forse troppo difficile

per la tua età. In ogni caso è per te il più bello e ciò

che per te è bello è anche buono e ti piace come una gonna

tagliata su misura. Credi nell’armonia

della bellezza e dei valori. Passi alla prima posizione.

Hai tredici anni e ti ha colto l’insicurezza

della pubertà, le prime domande sul senso dell’esistenza,

le prime preoccupazioni sul tuo aspetto: “Sono davvero bella

o mi ha solo preso in giro?” Ma non qui, non

ora – una rondine in volo, nata nel 1683 da qualche parte

in Giappone, forse addirittura in una delle 36

famiglie cinesi. Respiri. Senti come il respiro

si concentra in sé: il pubblico se ne va fila dopo fila

e al primo grido si disperde come lo spirito

dell’ucciso in Rashomon. Le posizioni si succedono

con precisione da omicida: un colpo con cui

scompare tuo padre, la difesa con la quale svaniscono

madre e sorella. Sei venuta per vincere, ma

con il salto e la rotazione in aria scompare anche il desiderio

di vittoria. Tutto scompare. Sei solo tu, con tutta

la tua essenza presente nei tuoi movimenti,

l’inspirare e l’espirare, a volte il gridare, solo tu ancora

qui e ora, in questo punto. Non ci sei più. Ci sei scappata via

al di là del concepibile – una rondine vera che

è svanita dietro la linea d’orizzonte, non sappiamo

se farai mai ritorno al tuo vecchio nido. Nel tuo chiedere,

nel brancolare alla ricerca della verità

su di te. E poi un forte botto, il momento in cui

nuovamente nasciamo al tuo sguardo, nella conchiglia

del tuo orecchio. Arrossita come dopo l’amore

davanti a noi stai – una ragazza forte e fragile

allo stesso tempo, una rondine che è tornata e lascia

che per un attimo si possano toccare le sue piume,

bagnate di rugiada dalle inconcepibili distanze.

 

Lubiana, 1. marzo 2014


Barve

 

Tvoje oči so modre, modra je tvoja barva.

Na večer rumeni cvetovi forzicije in polna

luna nad bližnjimi nama bloki – storila si

korak in jaz, čeprav še rjav, hodim ob tebi,

nenadoma nič več opotekaje, tvoj korak

je dolg dvaintrideset let in diši kot oranža.

Nisem pričakoval, niti v sanjah – to noč sva

si delila v njih bel kruh in si potem priklicala,

nič več v sanjah, na obraz velike rdeče

cvetove. Katera barva ti je najljubša?

Kateri pevec? Katera pevka? Poletna žalost

je za nama in črni glas Lane del Rey ni več znak,

ampak samo še pesem kot vsaka druga.

Svetlo zelena trava, temno zelena v mesečini,

ti, ki še ne verjameš vase, jaz, ki sem verjel vate

od hipa, ko si prišla z rožmarinom in meto,

verjamem v naju. Barva tvojih oči se spreminja

s svetlobo, ponoči sijejo z lastno – zvezdi,

ki ju ne zastira več noben oblak temne snovi.

 

Ljubljana, 17. marec 2014

 

 

Colori

 

I tuoi occhi sono azzurri, azzurro è il tuo colore.

La sera i fiori gialli di forsythia e la luna

piena sopra i caseggiati a noi vicini – hai fatto

un passo ed io, anche se ancora marrone, cammino a te accanto,

all’improvviso nessun vacillamento, il tuo passo

è lungo trentadue anni e profuma d’arancio.

Non m’aspettavo, neanche nei sogni – stanotte

abbiamo ripartito in essi il pane bianco e poi hai rievocato,

non più nei sogni, sul volto i grandi fiori

rossi. Quale colore ami di più?

Quale cantore? Quale cantante? La mestizia estiva

è alle spalle e la voce nera di Lana del Rey non è più un segno

ma solo una canzone come tutte le altre.

L’erba verde chiara, verde scura al chiaro di luna,

tu, che ancora non credi in te, io, che ho creduto in te

dal momento in cui sei arrivata con il rosmarino e la menta,

credo in noi due. Il colore dei tuoi occhi cambia

alla luce, di notte brillano di luce propria – due stelle,

che nessuna nuvola di materia oscura offusca più.

 

Lubiana, 17 marzo 2014

 

Prevedel / Traduzione di: Michele Obit

Annunci

4 thoughts on “Peter Semolič

  1. Credo che se una nota sia necessaria alla poesia perché l’uomo vi si riconosca, uomo di qualsiasi ordine e grado dico, è una sorta di epica – che non è per forza mito, anche se qui troviamo questo -; ma la solidità di Peter Semolic (e mi si scusi se non posso scrivere il cognome nella grafia corretta), che ho conosciuto grazie a Michele Obit, è in diretto contatto con quell’anima vibrante, vivente nonostante tutto cambi. Io, triestina, mi biasimo per non poterlo leggere nella lingua in cui è stato scritto, perchè sono certa che in ogni ansa, in ogni segno grafico vi è racchiuso il mondo intraducibile, il fiato vitale che arriva, e di cui mi vorrei direttamente nutrire.

    Piace a 1 persona

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.