Home

Poročilo iz druge roke o tržaškem simpoziju / Notizie di seconda mano sul convegno appena svoltosi a Trieste 

DSCF1537

Novinarstvo, literatura in meje

Ob sosedstvu teh treh besed se nam takoj porodijo vprašanja: Koliko vpliva novinarstvo na literaturo? V jeziku, na primer. Koliko črpa literatura iz novinarstva? Je dobra kolumna lahko literarni izdelek? V kakšnih odnosih sta prvo in druga, če se znajdeta na meji, ki ni samo geografska, ampak tudi v mentaliteti: se oplajata ali se sovražno obmetavata z besedami izza svojega okopa?

Več in tudi bolj poglobljeno se je o tem 6. decembra v tržaškem muzeju Revoltella govorilo na simpoziju, ki pa se ga žal gospa Casa Hiša ni udeležila, ker je kratko malo prepozno izvedela zanj.  Zato povzema poročila o srečanju, kot jih je prebrala v nekaterih medijih, predvsem v Primorskem dnevniku in Novem Matajurju.

Srečanje z naslovom ­Kontaminacija med pisanjem in novinarstvom na meji – Za novinarstvo na pretoku je organiziral Odbor za kulturo Novinarske zbornice Furlanije – Julijske krajine v sodelovanju z deželnimi in občinskimi službami, Deželno novinarsko zbornico, združenjem Assostampa in deželnim sedežem RAI. Sodelovali so eminentni gostje, nekateri v pogovorih, drugih v že posnetih intervjujih, tretji na okrogli mizi.

Boris Pahor je govoril o sebi v luči treh jezikov, ki so ga zaznamovali (poleg slovenščine in italijanščine tudi francoščina), in o svojem poslanstvu pričevalca ponižanih in razžaljenih, potem ko je doživel svoje boleče izkušnje in prebral Dostojevskega.

Filozof Pier Aldo Rovatti je za pozitivno vrednotenje meja (»lepo bi bilo, če bi vsi imeli možnost dati svojemu življenju odtenek, podoben tistemu, ki ga zaznamuje meja«) in se z Derridajevo mislijo, da je treba biti ob meji sočasno notri in zunaj, približuje že znanemu razmišljanju Claudia Magrisa, ki so ga na posvetu predstavili s filmskim intervjujem, posnetim nekaj dni pred simpozijem, in ki mdr. pravi: »Prihajamo v stik z drugimi svetovi, drugimi kulturami, soočamo se z mešanico razvoja in nevarnostjo, ki je hkrati vznemirljiva in fascinantna.«

Prav tako na posnetku je bilo predvajano mnenje novinarja in avtorja Paola Rumiza, ki vabi z raziskovanju in potovanju na to in ono stran meje, hkrati pa se zaveda, koliko mu je meja dala in kako zelo lahko vpliva na strahove.

Z arhivskimi posnetki RAI so na srečanju obudili tudi misli Fulvia Tomizze, ki se je imel za Italijana in Slovana obenem, za hkrati podeželana in meščana, za marksista, ki hodi v cerkev. Novinarka Cristina Bonadei (ki je bila skupaj z Androm Merkujem pobudnica dogodka), ki se je v svojem prispevku sklicevala na Tomizzo, je menila, da se mora vsak človek sam odločiti, kam bo umestil svoje korenine.

V Trstu živeči nemški pisatelj Veit Heinichen (čigar kriminalke Vsakemu svojo smrt, Mrtveci s Krasa in Spokoj močnejšega imamo tudi v slovenskem prevodu), meni, da je to mesto ustvarjalen habitat in prostor za vse tiste, ki si ne želijo izbrati določene, natanko izdelane identitete.

Sodelovali so tudi novinar Guido Barella (govoril je o nevrozi, ki jo lahko povzroči obmejna stvarnost),  glasbenik in pisatelj Massimiliano Forza, novinar dnevnika Il Piccolo Pierluigi Sabatti (ki si je po padcu berlinskega zidu prizadeval, da bi bila stran v časopisu namenjena istrskim Italijanom in bi bilo več prostora namenjenega Slovencem v Italiji) ter pisatelj in novinar Pietro Spirito. Zamejski pisatelj Dušan Jelinčič je meje osvetlil z alpinistično metaforo premagovanja preprek, ki so v nas samih, tržaški avtor Pino Roveredo pa se je ustavil predvsem pri družbenih mejah: naloga pisanja, literarnega ali novinarskega, je, da najšibkejši postanejo vidni.

Vsekakor bi bilo zanimivo prisostvovati temu dogodku in slišati ne samo že nekoliko oguljenih sintagem »preseganja meja« in »postavljanja na drugo stran« konkretnejše izkušnje obmejnih literatov in novinarjev, zgodbe, ki ne bi bile obrnjene samo v preteklost, ampak tudi v sedanjost in prihodnost. O drugih resničnostih in kulturah – kakor je nakazal Magris –, ki jih k nam prinašajo čedalje pogostejše migracije in valovi prebežnikov, ki vsak dan umirajo v Sredozemskem morju. Je bilo tudi o tem kaj več povedanega? Vabimo morebitne obiskovalce simpozija, da nam sporočijo svoje vtise.


Giornalismo, letteratura e confini

La vicinanza di queste tre parole suscita subito delle questioni: Quanto influisce il giornalismo sulla letteratura? Per esempio, sulla lingua. Quando attinge la letteratura al giornalismo? Un corsivo può avere valore letterario? Qual è il rapporto tra il primo e la seconda se si trovano nell’area di un confine che non è solo geografico ma anche di mentalità? In tal caso, si arricchiscono, o ci si spara parole di astio ognuno dalla propria trincea?

Se n’è parlato di piú e in modo piú approfondito il 6 dicembre scorso, al museo triestino Revoltella, in occasione dell’incontro intitolato Contaminazione tra scrittura e giornalismo sul confine – Per un giornalismo in transito. Purtroppo, la signora Casa Hiša non ha potuto assisterci perché, semplicemente, ne è venuta a sapere troppo tardi, perciò riassume qui i rapporti trovati in alcuni mass media, soprattutto sul Primorski dnevnik e sul Novi Matajur.

L’incontro è stato organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti – Commissione Cultura – in collaborazione con la Regione, il Comune di Trieste, l’Ordine regionale dei giornalisti, la Assostampa Fvg e la sede regionale della RAI. Hanno partecipato degli ospiti eminenti, sia presentandosi con delle videointerviste, sia direttamente riuniti attorno al tavolo del dibattito.

Boris Pahor ha parlato di se stesso, alla luce delle tre lingue che lo hanno segnato (oltre allo sloveno e all’italiano, anche il francese) e della sua vocazione di testimone di umiliati e offesi che è nata dopo le sue dolorose esperienze e dopo la lettura di Dostoevskij.

Il filosofo Pier Aldo Rovatti si è pronunciato per una valorizzazione positiva dei confini («Sarebbe bello se potessimo avere la possibilità di dare alla nostra vita una tonalità simile a quella della frontiera», ha detto), avvicinandosi, tramite l’idea di Derrida – che nell’area di confine bisogna essere contemporaneamente dentro e fuori – all’ormai famoso pensiero di Claudio Magris, presente in questo convegno tramite una videointervista ripresa qualche giorno prima del simposio. Magris, tra l’altro, dice: «Siamo a contatto con altri mondi, altre culture, siamo dinanzi ad una mescolanza di progresso e pericolo che è inquietante ed affascinante allo stesso tempo».

È stata riportata, sempre su video, anche l’opinione di Paolo Rumiz, il quale, rendendosi sempre conto di quanto il confine gli ha dato e del potere che esso può esercitare per aumentare le paure, ci invita a esplorare e viaggiare in questa e in quell’altra parte del confine.

Grazie alle teche della RAI sono stati rievocati i pensieri di Fulvio Tomizza, che si considerava allo stesso tempo slavo e italiano, paesano e cittadino, marxista che frequenta la chiesa. La giornalista Cristina Bonadei (insieme a Andro Merkù promotrice dell’incontro), che nel suo intervento si è riferita a Tomizza, ha ritenuto che ogni persona debba decidersi su dove mettere le proprie radici.

Lo scrittore tedesco Veit Heinichen (tradotto sia in sloveno che in italiano), che da anni vive a Trieste, trova questa città un habitat creativo nonché uno spazio per tutti coloro che non vogliano scegliere una precisa, ben definita identità.  

Hanno collaborato anche il giornalista Guido Barella (ha parlato della nevrosi che può essere provocata dalla realtà di confine), il musicista e scrittore Massimiliano Forza, il giornalista de Il Piccolo Pierluigi Sabatti (che, dopo la caduta del Muro di Berlino, si è adoperato affinché una pagina del quotidiano fosse dedicata agli italiani d’Istria e che ci fosse piú spazio sul giornale anche per gli sloveni d’Italia) e lo scrittore e giornalista Pietro Spirito. Lo scrittore sloveno Dušan Jelinčič ha illustrato i confini con la metafora alpinistica del superamento degli ostacoli che stanno dentro di noi, mentre Pino Roveredo si è soffermato soprattutto sui confini sociali: è il compito della scrittura, sia letteraria che giornalistica, di rendere visibili i piú deboli, ha detto.

In ogni modo sarebbe stato interessante per Casa Hiša assistere a questo incontro e sentire, oltre alla ormai leggermente logorata idea del «superamento dei confini» e «collocamento anche dall’altra parte», anche le esperienze piú concrete dei letterati e giornalisti di confine, e le storie non sempre orientate verso il passato ma anche rivolte al presente e al futuro. Delle altre realtà e culture con cui stiamo venendo a contatto insieme alle sempre piú frequenti migrazioni – come ha accennato Magris –, o dei flussi di clandestini che ogni giorno muoiono nel Mar Mediterraneo, ne è stato detto qualcosa? Invitiamo coloro che ci hanno partecipato a riferirci le proprie impressioni.

Annunci

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.